Thema's

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk, provinciaal én lokaal politici, beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids-)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving sterk is en blijft. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling door een netwerk belangenbehartiging, focusgroepen en een onderzoekspanel.


We zijn onder andere actief op onderstaande thema’s: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving.


Belangenbehartiging

In provinciaal verband is de KBO-PCOB actief in het POSO (Provinciaal overleg senioren organisaties). Onder andere op het gebied van het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (netwerkouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen. 

Lokaal heeft KBO-PCOB samenwerking gezocht in het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) om de belangen van senioren zo goed mogelijk te behartigen. In dit overleg nemen naast KBO-PCOB ook de ASG (Algemene Senioren Goes) en de senioren van de FNV Midden Zeeland deel.

Het BBGG maakt zich sterk voor de heroprichting van een seniorenraad. Zolang deze niet actief is neemt het bestuur van het BBGG deze rol op zich. Het BBGG heeft ook voor 2020-2021 weer een beleidsplan opgesteld. 


B O N D E N B E R A A D
‘GROOT GOES’
Gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes
ASG - FNV Senioren Midden Zeeland – KBO – PCOB
Beleids-/activiteitenplan 2023-2024.
1. Samenstelling Bondenberaad Groot Goes (BBGG).
De samenstelling omvat een tweetal leden van de aangesloten bonden (ASG, FNV en KBO_PCOB) en de (ad-hoc) deelname van experts i.v.m. de onderhanden dossiers in het kader van de collectieve belangenbehartiging.
2. Bevordering )her)instelling Seniorenraad Goes.
Bevorderen oprichting van een Seniorenraad in de gemeente Goes.  De gemeenteraad heeft het college opgedragen om de participatie, waaronder de oprichting van een seniorenraad, uit te werken. Het college is in feite opnieuw begonnen met dit onderwerp. Het bestuur van het BBGG wordt wel zo nu en dan gevraagd om deel te nemen aan inspraak rondes. De BBGG zal blijven aandringen om een seniorenraad te vormen. Tussentijds wordt per onderwerp bekeken of we ingaan op inspraakverzoeken.
3. Het kritisch volgen en initiëren van:
a) Allerlei voorzieningen t.b.v. ouderen, die getroffen worden of eventueel worden afgeschaft i.v.m. bezuinigingen en wijzigingen in het sociale domein;
b) De ontwikkeling van de kosten van gemeentelijke voorzieningen, waterschappen ed., alsmede de innings- en kwijtscheldingsprocedures daaromtrent;
c) Ontwikkelingen in het wonen, zoals het scheppen van voldoende voor ouderen geschikte woningen, de sanering van de wijken Goes West en Oost en de ontwikkelingen in andere wijken;
d) Ontwikkelingen in het kader van de mobiliteit, waaronder de ontwikkeling van de parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen voor zover deze ouderen aangaan. Het (digitaal) aanvragen en verlenen van parkeervergunningen. De mogelijkheden van het Openbaar Vervoer in al zijn vormen (trein, bus, regiotaxi, buurt- en belbus;
e) De toegankelijkheid van (openbare) gebouwen en het wegnemen van obstakels;
f) De ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zowel in het ziekenhuis als bij medische centra, huisartsenposten e.d., als bij instellingen als de thuiszorg;
g) De problematiek van de eenzaamheid onder ouderen;
h) De ontwikkelingen op het gebied van de veiligheid in woning, buurt en stad;
i) De ontwikkelingen in de digitalisering van de maatschappij;
j) Het blijven pleiten voor een goed toegankelijke (qua redactie van de tekst als wel de leesbaarheid) informatieverstrekking door instanties. Digitaal maar ook analoog.
4. Daartoe zal regelmatig overleg gevoerd c.q. samengewerkt worden met:
a) (Afvaardiging van) raadsfracties;
b) De gemeente, Sabewa en andere instanties;
c) De cliëntenraad van het ADRZ;
d) De SMWO. Met name het project Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (belastinghulp en andere ondersteuningsvragen) en andere op ouderen gerichte projecten.
e) Zorgaanbieders (o.a. SVRZ, Ter Weel) alsmede Beveland Wonen, in het kader van wonen, zorg en welzijn;
f) andere organisaties zoals de Bibliotheken en Stichting Digisteun opdat ouderen digitaal vaardig worden c. q blijven.
5. Informatieverstrekking naar de leden.
Het organiseren van voorlichtingsmiddagen over onderwerpen van algemeen belang. De onderwerpen worden aangedragen en georganiseerd door het bestuur.
6. Contactmiddag/Jubileum
Jaarlijks zal er tenminste één contactmiddag worden georganiseerd.
Bij alle gelegenheden die zich daartoe voordoen zal de aanwezigen nadrukkelijk gewezen worden op het nut van het lidmaatschap van een ouderenbond.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2023
T.A.B. Snel, secretaris


BBGG Beleidsplan 2022-2023
BBGG2022 02 09 beleidsplan 2022-2023.docx.pdf (61.45KB)
BBGG Beleidsplan 2022-2023
BBGG2022 02 09 beleidsplan 2022-2023.docx.pdf (61.45KB)