Welzijn & Zorg

Zorg thuis

Ouderenzorg thuis ontvangen kan op verschillende manieren. Er zijn drie routes om de goede zorg en ondersteuning thuis te krijgen. Via de gemeente kunt u huishoudelijke zorg aanvragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Mocht u meer medische zorg nodig hebben overleg dan met de huisarts en/of wijkverpleegkundige. Zij kunnen u helpen. Deze extra zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Meer informatie over de indicaties vindt u onder andere op CIZ.nl

Zorg op locatie

Als het thuis echt niet meer gaat, kunt u dat met uw huisarts of de wijkverpleegkundige bespreken. Eén van beiden kan dan een opname in het verpleeghuis of verzorgingshuis aanvragen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft daarna de indicatie af. In die indicatie staat precies hoeveel hulp en zorg er nodig is. De indicaties voor ouderen in een verpleeghuis worden uitgedrukt in VV’s: Verpleging en Verzorging.
In een verzorgingshuis vindt u zorg en huisvesting wanneer u niet langer zelfstandig kunt blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn wanneer u moet revalideren na ziekte of een ongeluk.

Mantelzorg

Mantelzorg is zorg die u geeft aan iemand met een ziekte of beperking. Misschien bent u ook mantelzorger, zonder dat u daar erg in heeft. U kunt dan recht hebben op vergoedingen, belastingvoordelen, hulp en steun. Als mantelzorger ontvangt u misschien van de gemeente een een mantelzorgcompliment of Mantelzorgwaardering. Ook kunt u een vergoeding krijgen voor parkeerkosten of reiskosten, u kunt een parkeerkaart of parkeervergunning krijgen en u kunt een aantal kosten die u moet maken om mantelzorg te kunnen verlenen, aftrekken van de belasting.

Mondzorg

We pleiten voor opname van mondzorg voor volwassenen in de basisverzekering en richten ons met andere partijen op bewustwording.
Ouder worden heeft ook invloed op uw gebit. Regelmatige controle bij de tandarts is aan te raden, ook als u een kunstgebit heeft. Een goede mondgezondheid hangt nauw samen met de algemene gezondheid en welbevinden. Er is een relatie tussen mondgezondheid en ziektes als diabetes, CVA, dementie, longontsteking, de ziekte van Parkinson en hart- en vaatziekten. Medicatiegebruik kan een extra risicofactor voor de mondgezondheid zijn.

Goede voeding

In Nederland hebben veel mensen, vaak zonder het te weten, last van ondervoeding. Vooral zieken en senioren. Als u niet voldoende eet, neemt de spiermassa af. Hierdoor verzwakt het lichaam, heeft u minder energie en kan sneller ziek worden. Dit willen we tegengaan. We participeren daarom in allerlei projecten, zoals ‘Goed gevoed ouder worden’.  


Nieuw telefoonnummer voor de Luisterlijn: 088 0767 000

De Luisterlijn is sinds kort bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terecht kunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.

Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer.
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de beller alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend oor. Het telefoonnummer is niet zichtbaar op de factuur van de beller.

Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.

Wil je meer weten? Kijk dan hier

Nieuw meldpunt zorgwekkend gedrag: 0800 1205

Via het meldpunt ‘Zorgwekkend gedrag’ kunnen mensen die zich zorgen  maken over hun naasten in contact komen met zorgverleners in de buurt.  Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin zijn van hulp  waar behoefte aan is. Het gaat hier om niet-acute hulp.

Mensen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand anders,  bijvoorbeeld een naaste of een buurman, kunnen dit meldpunt bellen.  Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer)  voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel  problemen hebben en dreigen af te glijden. Het kan gaan om een oude  overbuurman of -vrouw die steeds met blote voeten op straat loopt en al  een paar keer de sleutels van de voordeur blijkt vergeten te zijn, misschien  is hij of zij dement aan het worden.

Lees verder in NieuwsFlitZ 139, pagina 7 >>

Te lang wachten op plek in verpleeghuis

Vrijdag 15 januari debatteert de Tweede Kamer over de lange  wachtlijsten voor verpleeghuiszorg.
Voor dit debat heeft KBO-PCOB samen met Patiëntenfederatie Nederland, LOC, MantelzorgNL en Ieder(in) een brief geschreven om te benadrukken dat te veel mensen niet in het verpleeghuis van hun voorkeur terecht kunnen en lang moeten wachten op een plek.

Integrale aanpak mét cliëntenperspectief

De organisaties constateren dat er diverse acties in gang zijn gezet om te anticiperen op de benodigde (groeiende) verpleeghuiscapaciteit, maar dat deze acties versnipperd zijn. Een totaalvisie wordt gemist. Ook is het moeilijk vast te stellen of de participatie vanuit cliëntbelang binnen deze plannen voldoende gewaarborgd is. Om deze reden pleiten de organisaties voor een integrale aanpak, waarbij ook gekeken wordt naar het perspectief van cliënten en hun naasten.

Voorkeur voor verpleeghuis

Uit een verkenning onder 200 mensen blijkt dat men soms lang moet wachten op een plek in het verpleeghuis van hun voorkeur. Eén op de drie mensen komt uiteindelijk niet te wonen in het verpleeghuis waarvan zij hebben aangegeven daar te willen wonen. Dit heeft vaak
negatieve gevolgen voor de cliënt, zoals zorg die niet altijd goed aansluit, gevoel dat men zich niet thuisvoelt, onbekende omgeving en de vaak langere reisafstand voor naasten die op bezoek willen gaan. De organisaties roepen daarom op om bij het realiseren van voldoende
plekken, ook aandacht te besteden aan het mogelijk maken van wonen in een verpleeghuis van voorkeur.

Bron: KBO-PCOB Nu

Zorgverzekeringen

Zowel met Achmea Het Zilveren Kruis als met de CZ-zorgverzekeingen heeft KBO-PCOB afspraken gemaakt over een aantrekkelijke zorgverzekering voor ouderen. Lees hier meer daarover.